مرآت العقول

باب35) اکل من یسقطرمن الخوان

  • محمد بن یحیی از احمد بن محمد از قاسم بن یحیی از جدش حسن بن راشد از ابی بصیر از امام صادق(ع) که از حضرت علی(ع) روایت کرده که فرمود: « هر چه از سفره بریزد بخورید که شفاء هر دردی است به اذن خدا برای کسی که بخواهد از آن شفا یابد».
  • علی بن ابراهیم از صالح بن السندی از جعفر بن بشیر از آبان بن عثمان از داوود بن کثیر که گفت: « امام صادق(ع) غذا می‌خوردیم در ثلث اول شب، چون از شام تمام شدیم حمد خدای را گفتیم، فرمود: « شام من و اجداد من اینگونه بود» چون سفره را برچیدند از آنچه از آن ریخته بود برداشت و بر دهان گذاشت».
  • علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از ابراهیم بن عبدالحمید از عبدالله بن صالح خثمعی که گفت: « نزد امام صادق(ع) از درد خاصره شکایت کردم» فرمود: « بر تو باد به آن از ته سفره می ریزد که بخوری» مردگفت: « چنین کردم از من درد رفت»، ابراهیم گفت: « تحقیق این موضوع را از جانب چپ و راست انجام دادم و از آن نفع بردم».
  • از عده ای از یاران امام از سهل بن زیاد از منصور بن عباس از حسن بن معاویه بن وهب از پدرش که گفت: « نزد امام صادق(ع) غذا میخوردیم، چون سفره را برچیدند آنچه از آن مانده بود خورد به ما فرمود: « آن فقر را میبرد و فرزند را زیاد می‌کند».
  • حمید بن زیاد از الخشاب از ابن بقاح از عمر و بن جمیع از رسول خدا(ص) که فرمود: « هر کس پاره نانی یافت آن را بخورد که برای او حسنه است و هر کس آن را در آلودگی یافت آن را بشوید و بردارد برای هفتاد حسنه است».
  • به همان سند از عمر بن جمیع از امام صادق(ع) که فرمود: « رسول خدا(ص) بر عایشه وارد شد و دید پاره نانی افتاده، پس از آن را برداشت و شست و خورد و فرمود: « ای حمیرا به من کرامت کن به همسایگی نعم خدای بزرگ و به درستی که نفرت نداشته باش از مردمی که به آن برمی گرداند».
  • از یاران ما از احمد بن محمد بن خالد از ابراهیم بن مهزم از امام کاظم(ع) که فرمود: « مردی نزد امام صادق(ع) شکایت کرد از درد خاصره که مبتلا شده بود فرمود: « چه چیزی تواضع منع کرد از آنچه در سفره می ریزد که بخوری؟».
  • محمد بن یحیی از احمد بن محمد از حضرت ابوالحسن(ع) که فرمود: « هر کس در خانه اش غذایی بخورد آنچه از آن می ریزد باید میل کند و اگر در صحرا یا خارج خانه چیزی که بخورد، جهت پرندگان و درندگان، آن ته سفره را رها کند».
  • از یاران ما از احمد بن محمد بن خالد از بعضی از یاران ما از الاصم از عبدالله ارجانی که گفت: « نزد امام صادق(ع) بودیم و او غذام خورد، دیدم دنبال کنجد های غذایی که از سفره ریخته بود میگشت، گفت: « فدایت شوم دنبال چه میگردی؟ فرمود: « عبدالله این روزی تست و آنرا دور نریز که در آن شفا هر دردی است».