مرآت العقول

باب25) انس الرجل فی منزل اخیه

  • علی بن ابراهیم از پدرش از النوفلی از السکونی از امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) که فرمود: « از جمله احترام مرد برای برادرش آن است که هدیه او را قبول کند و او را به چیزی وادار نکنند و فرمود: « به درستی که من متکلفین را دوست ندارم».
  • علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از جمیل بن دراج  از امام صادق(ع) که فرمود: « مومن از برادر خود به خشم نمی آید و او را خشمگین هم نمی کند و نمی دانم کدام عجیب تر است، کسی که برادرش را مجبور به کاری می‌کند زمانی که بر وی وارد می‌شود یا آنکه خود را به تکلف به چه چیزی می کند».
  • محمد بن یحیی از محمد بن اسماعیل از فضل بن شاذان از صفوان بن یحیی که گفت: عبدالله بن سنان نزدم آمد و گفت: « چیزی داری (تا بخورم)، گفتم:« بلی».

بعد پسرم را صدا زدم و درهمی بوی دادم تا گوشت و تخم‌مرغ بخرد» عبدالله گفت: « پسرت را کجا فرستادی؟» جوابش را گفتم، گفت: « او را برگردان، آیا روغن زیتون داری؟ گفتم: بلی گفت: « آن را بیاور که من از امام صادق(ع) شنیدم که می فرمود: « مردی که برادرش را به خاطر آنچه می‌خواهد آماده کند حقیر کند، هلاک می شود و مردی که برادرش را به خاطر آنچه که جلویش می گذارد حقیر کند، هلاک می شود».

  • محمد بن یحیی از احمد بن محمد از علی بن حدید از مرازم بن حکیم از راوی که گفت: « حارث اعور نزد حضرت علی(ع) آمد و گفت: « ای امیر المومنین دوست دارم که به من کرامت کنی و با من غذا بخوری» حضرت(ع) بوی فرمود: « به شرط آنکه برای چیزی به زحمت نیفتی» پس حضرت(ع) وارد خانه اش شد و حارث تکه نانی جلوی او گذاشت که بخورد، بعد حارث گفت: « با من درهمهایی است» و آنها را درآورد و گفت: « اگر به من اجازه دهی برای شما غیر از این نان چیزی بخرم» حضرت(ع) فرمود: این از آن چیزی بود که در خانه ات است (دیگر چیزی نمیخواهم)».
  • محمد بن یحیی از احمد بن محمد از ابن محبوب از عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) که فرمود: « مرد مسلمان هلاک می شود اگر برای میهمان خود بیش از آنچه نزدش است آماده کند».
  • علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از هشام بن سالم از امام صادق(ع) که فرمود: « چون برادرت آمد، آنچه در خانه ات است بیاور و اگر او را دعوت کرده برای او زحمت بکش».