مرآت العقول

باب17) کراهت کثره الاکل

 • از ابوعلی الاشعری از محمد بن عبدالجبار از محمد بن سالم از احمد بن نضر از عمرو بن شمر از رسول خدا(ص) که فرمود: « بعد از من سالیانی می‌آید که مومن در یک معده می خورد و کافر در هفت معده» (کنایه از زیاد خوردن کافر).
 • از عده‌ای از یاران ما از سهل بن زیاد از محمد بن سنان از ابن مسکان از ابی بصیر از امام صادق(ع) که فرمود: « زیادی خوردن مکروه است».
 • از علی بن ابراهیم از پدرش از النوفلی از السکونی از امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) که فرمود: « بدترین کمک به دین به سه چیز است1) قلب ترسو و بی عقل 2) شکم فراخ 3) شهوت شدید».
 • حمید بن زیاد از حسن بن محمد بن سماعه از وهیب بن حفص از ابی بصیر از امام صادق(ع) که به وی فرمود: « یا ابا محمد شکم طغیان می کند از خوردنش و نزدیک‌ترین بنده به خدا وقتی است که شکم وی سبک باشد و دشمن ترین بنده خدا وقتی است که شکم وی از غذا بسیار پر باشد».
 • از علی بن ابراهیم از پدرش از النوفلی از السکونی از امام صادق(ع) از اباذر غفاری از رسول خدا(ص) که فرمود: « طولانی کردن آروغ در دنیا باعث طولانی شدن گرسنگی در آخرت است».
 • با همان سند از امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) که فرمود: « چون می‌خواهید آروغ بزنید صدای آن را بلند نکنید».
 • از عده‌ای از اصحاب ما از احمدبن عبدالله از محمد بن عیسی یقطینی از عبیدالله الدهقان از درست از عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) که فرمود: « خوردن در زمان سیری باعث برص می شود».
 • از او از محمد بن علی از ابن سنان از امام صادق(ع) که فرمود: « هر دردی از زیادی خوردن است و از پرهیز دوری نکنید که آن بدون پرهیز باعث ورود درد بد بدن می‌شود».
 • محمد بن یحیی از احمد بن محمد از ابن سنان از صالح النیلی از امام صادق(ع) که فرمود: « خدای بزرگ دشمن دارد کسی را که زیاد می‌خورد» بعد فرمود: « برای بنی‌آدم لابد به خوردن است تا پشت او محکم شود، چون یکی از شما غذا می خورد باید یک سوم شکم خود را برای غذا و یک سوم برای آب و نوشیدنی و یک سوم برای نفس بگذارد و خودراچاق نکنید چون چاق شدن خوک ها برای کشتن و کردن».
 • محمد بن یحیی از احمد بن محمد از ابن فضا از ابن بکیر از ابی عبیده از امام باقر(ع) که فرمود: « چون شکم سیر شد طغیان می کند».
 • از او از محمد بن سنان از ابی الجارود از امام باقر(ع) که فرمود: « چیزی دشمن تر از شکم‌پر نزد خدا نیست».