مرآت العقول

باب13) طعام اهل ذمه و مواکلتهم و آنیتهم

  • عده‌ای از یاران ما از احمد بن محمد از عثمان بن عیسی از سماعه که از امام صادق(ع) پرسیدند از غذاهای اهل کتاب آنچه از آن حلال است؟ » فرمود: « فقط حبوبات آن حلال است».
  • از محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن سنان از عمار بن مروان از سماعه که گفت: « از امام صادق(ع) پرسیدم که غذای اهل کتاب و کدام یک حلال است» فرمود: « حبوبات».
  • ابوعلی الاشعری از محمد بن عبدالجبار از صفوان از عیص بن قاسم که از امام صادق(ع) پرسید از هم سفره شدن با یهود و نصاری و محبوس؟ فرمود: « اگر از غذای شما بخورند، پس وضو بگیر و اشکالی ندارد».
  • محمد بن یحیی از احمد بن محمد از علی بن حکم از عبدالله بن یحیی کاهلی که از امام صادق(ع) پرسید: از عده ای از مسلمانان که با مرد مجوسی هم سفره می‌شوند آیا او را به غذا دعوت کنند؟ فرمود: « اما من با مرد مجوسی غذا نمی خورم و کراهت دارم آن را برای شما حرام کنم از آن چیزی که در سرزمین شما ساخته اند».
  • محمد بن یحیی از احمد بن محمد از ابن محبوب از العلاء بن رزین از محمد بن مسلم که گفت: « از امام باقر(ع) پرسیدم از ظروفی که اهل ذمه و مجوسی ها دارند؟ فرمود: « در ظروف آنها نخورید و نه غذای آنهایی که غذای خود را در آن می‌پزند و نه در ظروف آنها که در آنها شراب می نوشند».
  • محمد بن یحیی از احمد بن محمد از محمد بن سنان از ابی الجارود که گفت: « از امام باقر(ع) دربارۀ آیه قرآن « و طعام الذین اوتوالکتب حل لکم و طعامکم حل لهم» پرسیدم؟ فرمود: « آن دربارۀ حبوبات و بقولات خشک است».
  • از عده ای از اصحاب ما از احمد بن محمد بن خالد از یعقوب بن یزید که از علی بن جعفر از برادرش امام کاظم(ع) پرسید از هم غذایی با مجوسی که در یک کاسه واحد غذا می‌خورند و روی یک فرش میخوابند و با هم معانقه می کنند آیا میتوان با آنها معاشرت کرد؟ فرمود: « هرگز».
  • از او از اسماعیل بن مهران از محمد بن زیاد از هارون بن خارجه که گفت: « از امام صادق(ع) پرسیدم که من با مجوسی معاشرت کنم و از غذای آنها بخورم؟ » فرمود: « هرگز».
  • ابوعلی الاشعری از محمد بن عبدالجبار از صفوان بن یحیی از اسماعیل بن جابر که گفت: « به امام صادق (ع) عرض کردم که دربارۀ غذای اهل کتاب چه می‌فرمایید؟ فرمود: « نخورید» بعد از چند لحظه سکوت باز فرمود: « نخورید و نگویید آن حرام است بلکه آن را ترک کنید به خاطر تنزیه از آن، چون در ظرفشان شراب می ریزند و گوشت خوک می پزند».
  • از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از علی بن حکم از معاویه بن وهب از زکریا ابراهیم که گفت: « من نصرانی بودم و مسلمان شدم و به امام صادق (ع) عرض کردم: اهل بیت من بردین این نصرانی هستند و من با آنها هستم و در یک خانه، آیا در ظروف آنها از غذا بخورم؟ فرمود: « آیا گوشت خوک می‌خورند؟ » گفتم: نه فرمود: « اشکالی ندارد».

 

باب ذکر الباغی و العادی

از عده ای از یاران ما از سهل بن زیاد از احمد بن محمد بن ابی نصر از امام صادق(ع) دربارۀ آیه قرآن که فرمود: « فمن اضطر غیر باغ و لاعاد » فرمود: « باغی یعنی کسی که بر امام خود خروج کند و عاد کسی است که راه را ببندد و میته برا برای آنها حلال نیست».