قاموس مداوا با غذاوگیاه

  اثر دکتر احمد قدامه

انتشارات النفائس بیروت،

 ترجمه دکتر محمد حسین ورپشتی

منابع و مصادر

1)قاموس لسان عرب از ابن منظور

2)تاح الحروس شرح جواهر قاموس از زبیدی چاپ قاهره

3) المحکم= ابن سیده چاپ قاهره

4) قاموس محیط از فیروزآبادی چاپ قاهره

5) محیط المحیط از البستانی چاپ بیروت

6) تهذیب الغت از الازهری چاپ قاهره

7) تکمله القوامیس عربی از دهرزی چاپ بیروت

8) تکمله معاجم عربی از فانیان چاپ بیروت

9) شفاء الغلیل در کلام عرب از خفاجی چاپ قاهره

10) مصباح منیر از فیومی چاپ قاهره

11) الاغانی از ابوالفرج اصفهانی چاپ بیروت

12) نهایت الارب از النویری چاپ قاهره

13) حیاه الحیوان از الدمیری چاپ قاهره

14) حیاه الحیوان از الجاحظ چاپ قاهره

15) معجم الحیوان از دکتر امین معلوف چاپ قاهره

16)عجائب مخلوقات از قزوینی چاپ قزوینی

17) کشاف اصطلاحات فنون از التهانوی چاپ هند

18)کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون چاپ قاهره

19) مفاتیح العلوم از محمد خوارزمی کاتب چاپ قاهره

20) الفهرست اثر ابن ندیم چاپ قاهره

21) معجم الالفاظ  الزراعیه از امیر مصطفی شهابی چاپ قاهره

22) معجم شهابی از احمد خطیب چاپ بیروت

23) معجم علوم طبی و طبیعی از دکتر شرف چاپ قاهره

24)معجم السماء النبات از دکتر احمد عیسی چاپ قاهره

25) معجم طبی و صیدالی جدید از علی عویفته چاپ قاهره

26) امعرب من الکلام الاعجمی از الجوالیقی چاپ قاهره

27) المعرب و الدخیل از مصطفی المدنی چاپ قاهره

28) الالفاظ فارسی معربه از ادی شیر چاپ قاهره

29) دائره معارف قرن عشرین از وجدی چاپ قاهره

30) دائره معارف بستانی از بطرس بستانی چاپ بیروت

31)قاموس حتی الطبی از یوسف حق چاپ بیروت

32) معجم مصطلحات طبی از مرشد خاطر و همکاران چاپ بیروت

33) قاموس نباتات از حسین بابلی چاپ بیروت

34) معجم مصور السماء نباتات از بدیفیان چاپ قاهره

35) قاموس الاطباء و قاموس الالباء از طبیب با القیصونی چاپ قاهره

36) عمده المحتاج فی علمی الادویه و علاج چاپ قاهره

37) اشذور الذهبیه در اصطلاحات طبی از محمد تونسی چاپ قاهره

38) جامع مفردات ادویه از ابن بیطار چاپ  قاهره

39) منهاج البیان فیها یستعلمه الانسان از ابن جزله چاپ قاهره

40) مفتاح الطب از ابوالفرج بن هندو چاپ قاهره

41) شرح الادویه از قانون ابن سینا از کازرونی چاپ قاهره

42) مختارات در طب از ابوهبل بغدادی چاپ هند

43) کتاب العمده از ابن القف چاپ هند

44) کتاب حاوی از رازی چاپ هند

45) الشفاء طبیعیات از ابن سینا چاپ هند

46) قانون فی طب از ابن سینا چاپ هند

47) فصول در طب از رازی چاپ هند

48) احکام نبویه در ضاعت طبی الکحال چاپ هند

49) تذکره الکحالین از الکحال چاپ هند

50) النبات از ابوحنیفه دینوری چاپ قاهره

51) النبات و شجر از الاصمعی چاپ هند

52) الشجر از ابن خالویه چاپ آلمانیا

53) مقدمه کتاب حشایش اثر دیستوریدوس چاپ دمشق

54)شرح السماء العقار= ابوعمران الاسرائیلی چاپ قاهره

55) فلاحه النبطیه از ابن وحشیه چاپ قاهره

56) منهاج الدکان و دستور اعیان از الکمیل عطار چاپ قاهره

57) اخبار العلماء باخبار الحکماء از القفطی چاپ قاهره

58) مالایسع جهله از ابن الکتبی چاپ قاهره

59) عیون الانباء فی طبقات الاطباء از ابن لبی اصیبعه چاپ قاهره

60) طب النبوی از ابن قیم جوزی چاپ قاهره

61) طب النبوی از ذهبی چاپ قاهره

62) نوادر طبیه از ابن ماسویه چاپ هند

63)تشویق الطبی از صاعد بن حسن طبیب چاپ بغداد

64) رسائل اخوان الصفا چاپ قاهره

65) تذکره داود انطاکی از دکتر رمزی مفتاح چاپ قاهره

66) معتمد فی الادویه مفرده از ملک مظفر بن رسول غسانی چاپ قاهره

67) کوکب الروصه از السیوطی چاپ قاهره

68) الرحمه فی الطب از السیوطی چاپ قاهره

69) بحر الجواهر از محمد بن یوسف  طبیب هروی چاپ قاهره

70) الذخیره فی الطب از ثابت بن قروه چاپ قاهره

71) فردوس الحکمه از علی بن زبن الطبری چاپ قاهره

72) نباتات طبیه و عطریه از عز الدین رشاد چاپ قاهره

73) مملکه نبایه از حسین عروسی و وصفی عماد الدین چاپ اسکندریه

74) موسوعه فی علوم طبیعه چاپ بیروت

75) مرجع فی علوم بیولوجیه ترجمه الدمر داش چاپ قاهره

76) موسوعه تیموریه از احمد تیمور چاپ قاهره

77) مجموعۀ از البحتری ، المتنی، ابوتمام، ابن رومی از بن زیدون و ابی نواس و نابغه ذبیاتی الصنوبری چاپ قاهره