قاموس مداوا با غذاوگیاه

  اثر دکتر احمد قدامه

انتشارات النفائس بیروت،

 ترجمه دکتر محمد حسین ورپشتی

 

126) سرطان=خرچنگ(The crabe)

اسمی است که بر حیوانات پوسته دار با ده پا و دم کوتاه در شام به نام سلطعون و در مصر به نام ابو جلمبو و الجمبری که دریایی و نهری دارد.

در طب قدیم: جهت درمان بسیاری بیماری ها توضیح داده شده گوشت آن نافع در مسلولین، حل کننده ورم، زیاد کننده قوه جنسی، ازدیاد دید و نافع در جرب و زخم است.

در طب جدید گوشت آن مثل گوشت ماهی ها مصرف می شود.

127) السرفیل=جعفری فرنگی The Chervil یا قازیاغی

گیاهی شبیه جعفری در خصایص و مزایا که در حرف میم مفصل خواهیم گفت: