مرآت العقول

باب7) لایوکل من الشاه

  • محمد بن یحیی از محمد بن احمد از احمد بن محمد بن عیسی از عبیدالله دهقان از درست از ابراهیم بن عبدالحمید از امام رضا(ع) که فرمود: « در گوسفند هفت چیز حرام است 1) خون 2) بیضه 3) آلت 4) مثانه 5) غده ها 6) طحال 7) کیسه صفرا .

 

  • محمد بن یحیی از احمد بن محمد از ابی یحیی واسطی که گفت: « حضرت علی(ع) از مغازه‌های قصابی عبور می‌کرد و آنها را نهی می‌کرد از فروختن هفت چیز در گوسفند 1) خون 2) غدد 3) گوش قلب 4) طحال 5) نخاع 6) بیضه 7) آلت بعضی قصابها گفتند: « ای امیرالمومنین کبد و طحال که یک یکسانند؟» فرمود: « دروغ است  ای ولکع! برایم دو تشت آب آورید تا به خلاف این ادعا را ثابت کنم پس از آوردند و تشت آب و کبد و طحال را فرمود: « طحال را از وسط پاره کنید و کبد را نیز پاره کنید و بعد امر فرمود: « آن ها را داخل آب اندازید، پس کبد آب سفید شد و چیزی از آن کم نشد اما در تشت طحال آب سفید نماند و تمام خون از آن خارج شد و همگی به صورت خون در آمدند تا فقط پوسته طحال باقی ماند، حضرت(ع) فرمود: « این خلاف آنچه است که شما می‌گویید و چون این گوشت است ( کبد) و آن یکی خون خالی».

 

  • عده ای از یاران ما از سهل بن زیاد از یعقوب بن یزید ابن ابی یعفور از امام صادق(ع) که فرمود: « از گوسفند ده چیز حرام است  1) فرث یا مدفوع 2) خون 3) طحال 4) نخاع 5) غدد 6) آلت 7) کیسه صفرا 8) بیضه 9) [حلباء     ] 10) [حباء    ]

 

  • علی بن ابراهیم از پدرش از اسماعیل بن مرار از یکی از2 ائمه که فرمود: « از گوشت حلال ظاهر و باطن فرج و آلت و بیضه و رحم و طحال شتر و گاو گوسفند را و خون و غدد و عروق و مخ و کیسه صفرا و حدقه چشم و[الخرزه= ] که در مغز و خون آن است نخورید».

 

  • از عده‌ای از یاران ما از سهل بن زیاد از محمد بن حسن بن شمون از الاصم از مسمع از امام صادق(ع) از حضرت علی(ع) که فرمود: « اگر یکی از شما گوشت خرید باید غدد آنرا خارج کند چون باعث تحریک جذام می‌شود».

 

  • از سهل بن زیاد از بعضی یاران ما که از کلیه‌ها کراهت داشتند و می گفتند چون آن محل جمع شدن ادرار است»