مرآت العقول

باب6) لحوم الحلالات و تخم آنها

 • محمد بن یحیی از احمد بن محمد از علی بن حکم از هشام بن سالم از ابی حمزه از امام صادق(ع) فرمود: « هرگز گوشت حیوان نجاست خوار را نخورید و اگر از عرق آن به شما خورد آن را آبکش کنید».
 • از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از حفض بن البختری از امام صادق(ع) که فرمود: « از شیر شتر جلاله (= نجاست خوار) نخورید و اگر از عرق آن به شما خورد آبکش کنید».
 • از علی بن ابراهیم از پدرش از النوفلی از السکونی امام صادق (ع) از حضرت علی(ع) که فرمود: « گوشت مرغ جلاله (= نجاست خوار) را نخورید مگر آن که سه روز آن را ببندید و اردک نجاست خوار را پنج  روز و گوسفند نجاست خوار را 10 روز و گاو نجاست خوار ۲۰ روز و شتر نجاست خوار را چهل روز باید ببندید و غذای سالم بدهید».
 • محمد بن یحیی از احمد بن محمد ابن فضال از ابی جمیله از زید الشحام از امام صادق(ع) که دربارۀ گوسفندی که شراب خورده تا مست شده و آن را کشته اند در آن حال، فرمود: « آنچه که در شکم وی است را نخورید» (چون شراب هنوز جذب بقیه اعضاء و عضلات نشده).
 • محمد بن یحیی از محمد بن احمد از علی بن حسان از علی بن عقبه از موسی بن اکلیل از امام باقر(ع) که دربارۀ گوسفندی که ادرار نوشیده و آن را کشته اند فرمود: « آنچه را که در شکم وی است را آبکش کنید بعد دیگر اشکالی ندارد» بعد اگر از کثافات جریده باشد ولی نجاست خوار نشده باشد نیز چنین کنید. جلاله وقتی است که این نجاسات به مدت طولانی غذای آن شده باشد».
 • از عده‌ای از یاران ما از سهل بن زیاد از یعقوب بن یزید از امام صادق(ع) که فرمود: « شتر نجاست خوار را چون کشتید باید بچه شتر را تا ۴۰ و گاو را سی روز و گوسفند تا ۱۰ روز محبوس کنید با غذای سالم تا بتوان استفاده کرد».
 • محمد بن یحیی از احمد بن محمد از الخشاب از علی‌بن اسباط که دربارۀ نجاست خوار پرسید امام(ع) فرمود: « اشکالی به خوردن آنها نیست (هرگاه آنها با مواد پاک مخلوط شده باشد)».
 • از محمد بن یحیی از احمد بن محمد البرقی از سعد بن سعد الاشعری که از امام رضا(ع) که پرسید: « از خوردن گوشت مرغ به در جریدن از اجسام کثافات منع شده باشند و خورده تخم آنها حضرت(ع) فرمود: « اشکالی ندارد»
 • حسین بن محمد از السیاری از احمد بن مفضل از یونس از امام رضا(ع) که دربارۀ ماهی جلاله (=نجاست خوار) فرمود: « یک شبانه روز باید صبر کنید و السیاری گفته این کار جز در بصره امکان ندارد و نیز دربارۀ مرغ فرموده تا سه روز بار و اردک هفت روز و گوسفند ۱۴ روز و گاو سی روز و شتر چهل روز باید صبر کرد و بعد ذبح کرد».

 

 • از محمد بن یحیی از عبدالله بن محمد از علی بن الحکم از ابی اسماعیل که گفت: « از امام رضا(ع) پرسیدم از تخم کلاغ؟ فرمود: « از آن نخورید».
 • حمید بن زیاد از حسن بن محمد بن سماعه از احمد بن حسن میثمی از آبان بن عثمان از الصیرفی از امام باقر(ع) که دربارۀ شتر نجاست خوار فرمود: « از گوشت آن نخورید و بر آن سوار نشوید تا چهل روز«.
 • از یاران ما از سهل بن زیاد از محمد بن حسن بن شمون از عبدالله بن عبدالرحمن از مسمع از امام صادق(ع) که فرمود: « حضرت علی (ع) فرمود: « از گوشت شتر جلاله نخورید و از شیر آن ننوشید تا 40 روز که غذای سالم بخورد و از گوشت و شیر گاو و جلاله تا ۳۰ روز نخورید تا غذای سالم بخورد و گوسفند جلاله را تا ۱۰ روز و اردک تا  5 روز بود و مرغ تا سه روز تا غذای سالم بخورند».