مرآت العقول

باب39) فضل العم ( برتری گوشت)

1)محمد بن یحیی از احمد بن محمد از الوشاء از عبدالله بن سنان که گفت: « از امام صادق(ع) پرسیدم از آقای خورش ها در دنیا و آخرت، فرمود: « گوشت مگر نشنیدی که در قرآن آمده [و لحم طیر مما یشتهون] (واقعه آیه 21)

2) علی بن محمد بن بندار از احمدبن عبدالله از محمد بن علی از عیسی بن عبدالله علوی از پدرش از جدش از حضرت علی(ع) که رسول خدا(ص) فرمود: « گوشت آقای غذاها در دنیا و آخرت است».

3) از او از علی بن الریان تا رسید به امام صادق(ع) که فرمود: رسول خدا(ص) فرمود:« آقای خورشهای بهشت گوشت است».

4) محمد بن یحیی از احمد بن محمد از علی بن حکم از امام باقر(ع) که فرمود: « آقای غذاهاباگوشت است».

5) از علی بن محمد بن بندار از احمدبن عبدالله از محمد بن علی از حسن بن علی بن یوسف از زکریای بن محمد الزدی از عبدالاعلی نوکر آل سام که گفت:« به امام صادق(ع) عرض کردم که نزد ما روایت شده که رسول خدا(ع) فرمود: « خدای بزرگ خانۀ گوشتی را در دشمن دارد» حضرت(ع) فرمود: « دروغ گفتند بلکه رسول خدا (ع) فرمودند در خانه ای که در آن مردم غیبت می‌کنند و گوشت همدیگر را می‌خورند دشمن می‌دارد و به تحقیق پدرم گوشتی بود و روز مرگ پدرم در کیف خانم وی سی درهم جهت خرید گوشت داشت».

6) از او از عثمان بن عیسی از امام صادق (ع) که مردی از وی پرسید: « قبلاً برایمان روایت کرده اند که خدا خانه گوشتی را دشمن دارد حضرت(ع) فرمود: « راست گفتند ولی آنجا نرفته اند که خدا دشمن دارد خانه ای که در آن گوشت مردم را می‌خورند».

7) محمد بن یحیی از احمد بن محمد از علی بن الحکم از حسین بن اعلاء از امام صادق(ع) که فرمود: « رسول خدا(ص) گوشتی بود و آن را دوست داشت».

8) احمد بن محمد از علی بن حکم از سیف بن عمیره از حسن بن هارون از امام صادق(ع) که فرمود: امام باقر(ع) جهت خرید گوشت روز مرگش سی درهم به جای گذاشت و او مرد گوشتی بود».

9) از عده‌ای از یاران ما از سهل بن زیاد از جعفر بن محمد الاشعری از ابن القداح از امام صادق (ع) از رسول خدا(ص) که فرمود: « ما با قریش که گوشتی هستند معاشرت می کنیم».

 

 هرکس چهل روز گوشت نخورد اخلاق وی عوض میشود

1)علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از هشام بن سالم از امام صادق(ع) که فرمود: « گوشت، گوشت بدن را می رویاند و هرکس چهل روز آن را ترک کند اخلاقش بد می ‌شود و هرکس اخلاقش بد شد در گوش به اذان بگوئید».

2) علی بن محمد بن بندار از احمد بن عبدالله از محمد بن علی از ابن بقاح از حکم بن ایمن از ابی اسامه از زید الشحام از امام صادق (ع) از رسول خدا(ص) که فرمود: « هرکس ۴۰ روز گوشت نخورد، پس باید جهت خدا پول قرض کند و از گوشت خریده بخورد».

 

فضل گوشت گوسفند بر بز

1)علی بن محمد از سهل بن زیاد از بعضی یارانش که شاید محمد بن اسماعیل باشد که گفت: « نزد امام رضا(ع) از گوشت‌ها ذکری کردیم، کسی گفت: « از گوشت بز پاکتر وجود ندارد حضرت رضا(ع) به وی نگاهی کرد و فرمود: « اگر خدای بزرگ از لقمه گوشت گوسفند پاک داشت آن را فدای حضرت اسماعیل(ع) می‌کرد».

2) محمد بن یحیی از احمد بن محمد از محمد بن خالد از سعد بن سعد که گفت: « به حضرت رضا(ع) گفتم اهل بیت من گوشت گوسفند را نمی‌خورند؟ فرمود: « برای چه؟» گفتم: « آنها می‌گویند آن باعث تهیج صفرا و سودا و استخوان درد میشود» فرمود: «ای سعد» گفتم: « بلی» فرمود: « اگر خدای بزرگ چیزی اکرم تر از گوسفند داشت آنرا فدای حضرت اسماعیل(ع) می‌کرد».

3) از بعضی از یاران ما از جعفر بن ابراهیم حضرمی از سعد بن سعد که گفت: « به امام رضا(ع) عرض کردم به درستی که اهل بیت من گوشت بز را میخورند ولی گوسفند را نمیخورند» فرمود: « برای چه؟ » گفتم: « آن باعث تهییج صفرا می‌شود» فرمود: « اگر خدای بزرگ از گوسفند گوشت بهترین می‌دانست؟ آن را خدای اسحاق می کرد».

 

 گوشت گاو و پیه آن

1)محمد بن یحیی از علی بن حسن میثمی از سلیمان بن عبّاد از ابن ابی الورد از محمد بن قیس از امام باقر(ع) که فرمود: « بنی اسرائیل و حضرت موسی شکایت کردند از سپیدی که در چشمان آنها ایجاد شده بود و حضرت(ع) به خدای بزرگ این شکایت را برد، آمد که به آنها بگو گوشت گاو با چغندر بخورد».

2) از عده‌ای از یاران ما از سهل بن زیاد از یحیی بن مبارک از عبدالله بن جبله از ابی الصباح کنعانی از امام صادق(ع) که فرمود: « مرقه (= آبگوشت چرب) گوشت گاو سفیدی چشم را میبرد».

3) محمد بن یحیی از احمد بن محمد از محمد بن خاله از عبدالله بن مغیره از اسماعیل بن ابی زیاد از امام صادق(ع) که فرمود: « شیر گاو دارو است و روغن آن شفا و گوشت آن دردزا است».

4) از عده ای از یاران ما از سهل بن زیاد از علی بن حسان از موسی بن بکیر از حضرت ابا الحسن(ع) که فرمود: « گوشت، گوشت بدن را می رویاند و هر کس در شکمش لقمه از گوشت وارد کند، مثل آن درد از بدنش بیرون می‌رود».

5) از علی بن ابراهیم از پدرش از احمد بن محمد بن محمد بن ابی نصر از حماد بن عثمان از محمد بن سوقه از امام صادق(ع) که فرمود: « هرکس لقمه گوشتی بخورد مثل آن درد از بدنش خارج میشود».

6) از عده ای از یاران ما از احمدبن عبدالله از یکی از یاران ما که زراره گفت: « به امام صادق(ع) گفتم: فدایت شوم پیه ای که باعث خارج شدن مثل آن درد از بدن می شود کدام پیه است» حضرت(ع) فرمود: «آن پیه گاو است و چه میپرسی از من ای زراره که قبل از شما کس دیگری پرسیده بود».

7) از عده‌ای از یاران ما از سهل بن زیاد از محمد بن اسماعیل بن یزیع از یحیی بن مساور از امام صادق(ع) که فرمود: « سویق و مرغ گوشت گاو باعث رفتن پیسی (=سفیدی پوست) میشود.»

گوشت شتر خراسانی

1)محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی از علی بن حکم از داوود البرقی که گفت: « به حضرت کاظم(ع) نامه نوشتم و پرسیدم از گوشت شتر خراسانی و شیر آنها؟» فرمود: «اشکالی ندارد».

2) محمد بن یحیی از احمد بن محمد از حسن بن علی از داوود الرقی که گفت: « به امام صادق(ع) گفتم: « فدایت شوم مردی از یاران ابی الخطاب از خوردن گوشت شتر خراسانی ما را نهی می کند و نیز از خوردن گوشت کبوتر پر پر؟ حضرت(ع) فرمود: « اشکالی ندارد به سواری با شتر و نوشیدن شیر آن و خوردن گوشت کبوتر پرپر».

 الحوم الطیر

1)از عده ای از یاران ما از احمد بن محمد بن خالد از عمر بن عثمان تا رسید به امام صاد(ع) که از گفته امام علی(ع) روایت کرده که فرمود: « غاز، گاومیش پرندگان است، مرغان خوکهای آنها و دراج بوقلمون پرندگان است و کجا بودی از جوجه های کاملی که زنی در مرغزار خود آن را پرورش می داد».

2) از او از السیاری تارسید به امام صادق(ع) از حضرت علی(ع) روایت شده که از گوشت در جلوی عمر ذکر شد، عمر گفت: « پاک‌ترین گوشتها، مرغ است» اما حضرت(ع) فرمود: « هرگز آن خوک پرندگان است» به درستی که پاکترین گوشتها، گوشت جوجه است که کامل شده یا می‌خواهد کامل شود».

3) از السیاری از کسی که روایت کرده از امام صادق (ع) از رسول خدا(ص) که فرمود: « هر کس می خواهد از عصبانیت خود را کم کند، گوشت دراج بخورد (=از دسته کبک ها شبیه تیهو).

4) محمد بن یحیی از محمد بن موسی از علی بن سلیمان از ابن ابی عمیر از محمد بن حکیم از حضرت ابی الحسن(ع) که فرمود: « به تب دارانتان گوشت قباح یا کبک بخورانید که باعث تقویت ساق و دفع تب می‌شود».

5) از او از محمد بن عیسی از علی بن مهزیار که گفت: « با امام نقی(ع) غذا می‌خوردیم پس مرغ سنگ خوار آوردند» فرمود: « آن مبارک است و پدرم آن را دوست داشت و امر می کرد که هر کس زردی دارد برایش کباب کنند چون برای او نفع دارد».

6) از او از علی بن سلیمان مروک بن عبید از نشیط بن صالح از حضرت کاظم(ع) که فرمود: « اشکال ندارد به خوردن گوشت حباری و آن جهت بواسیر و درد پشت نیکو است و جهت زیادی جماع کمک‌کننده است».

 

گوشت گورخر

1)از عده ای از یاران ما از سهل بن زیاد از نصر بن محمد که گفت: «به امام کاظم(ع) نامه نوشتم و از گوشت گورخر پرسیدم» فرمود: « مجاز به خوردن وحشی آن است ولی نزد من ترک آن برتر است».

 

 گوش گاو میش

1)علی بن ابراهیم از پدرش از علی بن محمد از علی بن حسن تیمی از ایوب بن نوح از صفوان بن یحیی از عبدالله بن جندب از حضرت ابا الحسن (ع) که فرمود: « اشکالی ندارد به خوردن گوشت گاومیش و نوشیدن شیر و خوردن روغن آن».

2) محمد بن یحیی از محمد بن حسین از صفوان از عبدالله بن جندب که گفت: « از حضرت ابا الحسن(ع) پرسیدم از گوشت و شیر گاومیش؟ فرمود: « اشکالی ندارد».

 

کراهیه اکل لحم غریض ( گوشت خام)

1)علی بن ابراهیم از پدرش از حماد بن عیسی از حریر از زراره از امام باقر(ع) که فرمود: «رسول خدا(ص) نهی فرمودند از خوردن گوشت نپخته و فرمود: « آن را درندگان می خورند مگر آن که با آتش یا خورشید تغییر و پخته شود».

2) محمد بن یحیی از احمد بن محمد از علی بن حکم از هشام بن سالم که از امام صادق(ع) پرسید از خوردن گوشت نپخته؟ فرمود: « این غذای درندگان است».

 

گوشت نمک سود(=قدید)

1)از محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن حسن بن علی از عبدالصمد بشیر از عطیه برادر ابی المعزا که گفت: « به امام باقر(ع) عرض کردم یاران مغیره مردم را از خوردن گوشت نمک سود(=قدید) منع می کنند؟ فرمود: « اشکالی به خوردن آن نیست»

2) از او تا رسید به امام صادق(ع) که از وی پرسیدند گوشت نمک سود و قدید شده و بر آن نمک پاشیده اند و در سایه خشک کرده اند؟ فرمود: « اشکالی ندارد به خوردن آن که نمک آنرا تغییر داده باشند».

3) محمد بن یحیی از موسی بن حسن از محمد بن عیسی از امام هادی(ع) که فرمود: « غذای نخورده ام که تهییج تر و ابقا کننده تر درد باشد از گوشت قدید».

 

4)از او از حضرت ابی الحسن(ع) که فرمود: « گوش قدید، گوشت بدی است چون در معده شل میشود و باعث تهییج هر دردی می شود و برای هیچ چیزی فایده ای ندارد جز ضرر».

5) از عده‌ای از یاران ما از احمدبن محمدبن خالد از یکی از یاران تا رسید به امام صادق (ع) که فرمود: « دو چیز صالح است و وارد معده نمی‌شوند جز آنکه معده را فاسد را اصلاح می‌کنند و دو چیز فاسدند و وارد معده نمی شوند مگر آنکه معده صالح را فاسد می کنند، اولی انار و آب خنک است و دومی پنیر و گوشت قدید است».

6) و گفت: روایت شده که امام صادق(ع) که فرمود: « سه چیز است که باعث خرابی بدن و حتی قتل او می‌شود: 1)  خوردن‌گوشت قدید 2) وارد حمام شدن با شکم پر 3) ازدواج با پیرزن».

7) او از بعضی یاران تا به امام صادق(ع) رسید که فرمود: « سه چیز خورده نمی شوند و چاق کننده اند و سه چیز خورده می‌شوند ولی لاغر می کنند و دو چیز از هر چیزی نافع تر و ضرری ندارد و دو چیز ضرر دارند و نفعی ندارند: اما دسته اول 1) بالباس کتان 2) مواد خوشبوکننده 3) نوده چشم اما دسته دوم 1)گوش قدید 2)پنیر 3)خرما طلع و در حدیث دیگر آمده تفالۀ روغن و سال قطعی اما دسته سوم 1)آب خنک2) انار اما دسته چهارم 1)گوشت خشک و نمک سود 2) پنیر گفتم: فدایت شوم فرمودید آور کننده و اینها ضرر دارند فرمود: « مگر نمی دانی که لاغر شدن از مضرات است».

 

فضل ذراع علی سائر اعضاء

1)عده‌ای از یاران ما از احمد بن محمد از علی بن ریان تا رسید به امام صادق(ع) که راوی گفت: « به امام(ع) عرض کردم برای چه حضرت رسول(ص) پاچه را بیشتر دوست داشت نسبت به سایر اعضاء گوسفند؟» فرمود: « چون حضرت آدم(ع) از انبیاء و فرزندانش قربانی قرار داد و برای هر نبی عضوی و برای رسول خدا پاچه را قرار داد و برای همین است که پیامبر هم آن را دوست داشت و هم به آن اشتها و آن را بر سایر اعضا برتر می دانست».

2) از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از ابن فضال از ابن بکیر از زراره از امام باقر(ع) که فرمود: « رسول خدا(ص) پاچه گوسفند را خیلی دوست داشت».

3) از یکی از یاران ما از سهل بن زیاد از جعفر بن محمد الاشعری از ابن قداح از امام صادق(ع) که فرمود: « یک زن یهودی در پاچه گوسفند برای رسول خدا (ص) سمی ریخت و چون حضرت(ص) پاچه را دوست داشت و کتف را و ورک گوسفند را به خاطر نزدیکی به محل ادرار کراهت داشت».

 طبیخ

1)علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از هشام بن سالم از امام صادق(ع) که فرمود: « گوشت با شیر مرق انبیاء است».

2) محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی از قاسم بن یحیی از جدش حسن بن راشد از محمد بن مسلم از امام صادق (ع) از حضرت علی(ع) که فرمود:« چون مرد مسلمانی ضعیف شد به وی گوشت و شیر بدهید».

3) احمد بن محمد از محمد بن سنان از زیاد بن ابی الحلال که گفت: « با امام صادق(ع) شام میخوریم گوشت و شیر» فرمود: « این مرق انبیا است».

4) عده‌ای از یاران ما از احمد بن ابی عبدالله از محمد بن عیسی از عبیدالله بن عبدالله دهقان از درست از عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) که فرمود: « یکی از پیامبران به خدای بزرگ شکایت بود از ضعف به وی گفته شد بوش را با شیر بپز آن باعث محکم شدن جسم می‌شود» راوی گفت: « آشی که از شیر ترش درست می کند؟ فرمود: «نه بلکه گوشت با شیر ماسیده».

5) عده ای از یاران ما از سهل بن زیاد از محمد بن ولید از یونس بن یعقوب که از امام صادق(ع) فرمود: « دوست داشتنی ترین غذا نزد رسول خدا(ص) آبگوشت با انار (= مرق الرمان) است».

6) محمد بن ولید از یونس بن یعقوب که گفت: « نزد امام صادق(ع) کاسه ای از آبگوشت با آب انار فرستادم چون از آن خورد فرمود: « بقیه آن را برای من نگهدار» پس از ۲ تا ۳ بار دیگر برایش فرستادم، اما غلام بر آن آب ریخت و برایش برد فرمود: « وای بر تو، که آن را برایم خراب کردی».

7) از عده ای از یاران ما از احمد بن محمد از محمد بن خالد از نضر بن سوید از ابی بصیر که گفت: « امام صادق (ع) مویز را دوست داشت».

8) از علی بن ابراهیم از پدرش از النوفلی از السکونی از امام صادق(ع) که از حضرت علی(ع) روایت کرده که فرمود: « میوه های رنگی باعث محکم شدن شکم و سستی باسن ها میشود».