مرآت العقول

باب3) مایعرف به ما یوکل من الطیر

1)علی بن ابراهیم از پدرش از ابن محبوب از سماعه بن مهران که گفت: « از امام صادق(ع) پرسیدم از خوردن پرندگان وحشی؟ فرمود: « رسول‌خدا(ص) حرام کرد خوردن هر پرنده صاحب چنگال و هر حیوان وحشی که دندان نیش دارد.» گفتم: « مردم می‌گویند از درندگان؟ فرمود: « ای سماعه درندگان همگی حرامند هرچند درنده ای دندان نیش نداشته باشد و این مسئله تفضیل دارد و خدا و رسولش تمام مسخ شده ها را حرام کردند پس از پرندگانی بخور در خشکی که آنها ناخن عقب دارند (حوصله) و از پرندگان آبی آنهایی که انگشت عقب دارند (قانصه) مثل کبوتر ولی معده ای مثل انسان ندارند و هر صنفی از این دسته که چنگال دارند حرام است و پرندگانی که کم بال میزنند مثل پرنده باز شکاری و هر کدام زیاد بال می‌زنند حلال است. و حوصله و قانصه دو وسیله امتحان هستند از پرندگانی که نمی شناسی و هر پرنده ناشناس دیگر جهت حلال و حرام بودن آنها».

2) از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از ابن ابی بخران از عبدالله بن سنان که از امام صادق(ع) پرسید از کدام پرندگان میتوان‌خورد؟» جواب فرمود:« نخورید از آنهایی که انگشت عقب ندارند».

3) علی بن ثابت از پدرش از ابن ابی عمیر از علی الزیات از زراره که گفت: « به‌خدا ندیدم مثل امام باقر(ع) در جواب چون از وی سوال کردم از چه پرنده ای بخوریم» فرمود: « هر پرنده‌ای که زیاد بال می‌زند و آنهایی که کم بال می‌زنند هرگز نخورید» گفتم: از کدام تخم پرنده بخوریم؟ فرمود: « آنهایی که دو طرف آنها مساوی نخورید و آنهایی که یک طرف آن ها با طرف دیگر فرق می‌کند بخورید و گفتم: « از پرندگان دریایی» فرمود: « آنهایی که چنگال عقب مثل خروس دارند بخورید و آنهایی که چنگال عقب ندارند، نخورید».

 

4) علی بن ابراهیم از پدرش از هارون بن مسلم از مسعده بن صدقه از امام صادق(ع) که فرمود: « از هر پرنده ای که چنگال عقب دارد بخورید و آنهایی که چنگال خون خوار دارند نخورید و باز پرسید از پرندگان آبی حضرت باز چنین فرمود:».

5) از عده‌ای از یاران ما از سهل بن زیاد از ابن فضال از ابن ابی بکیر از امام صادق(ع) که فرمود: « هر پرنده ای که قانصه یا صیصه یا حوصله دارند را بخورید».

6) از بعضی از یاران ما از ابن جمهور از محمد بن قاسم از عبدالله بن ابن یعفور که گفت: « به امام صادق(ع) گفتم: « من در جنگل بودم و پرندگان مختلفی آنجا بودند کدام یک از آنها را میتوانم بخورم، فرمود: « همه آنها که زیاد بال می‌زنند را بخور و آنهایی که اصلاً بال نمی‌زنند نخور، گفتم: « به یک پرنده ای که ذبح شده رسیدم فرمود: « بخور آنهایی که سنگدان دارند».