مرآت العقول

باب22) اجتماع الایدی علی طعام

  • محمد بن یحیی از احمد بن محمد از محمد بن یحیی از غیاث بن ابراهیم از امام صادق (ص) از رسول خدا(ص) که فرمود: « یک غذا برای دو نفر و دو غذا برای ۳ نفر و سه غذا برای ۴ نفر کافی است».
  • علی بن ابراهیم از پدرش از النوفلی از السکونی از امام صادق (ع) از رسول خدا(ص) که فرمود: « غذایی که چهار خصلت در آن باشد کامل است: 1) از حلال به دست آمده باشد2) دست زیاد به سوی آن رود 3) اول آن بسم الله گفته شود 4) آخرش هم به خدای بزرگ باشد».