مرآت العقول

باب11) موش مرده اگر در غذا افتد

  • علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از عمر بن اذنیه از زراره از امام باقر(ع) فرمود: «اگر موشی در روغن افتد و بمیرد، اگر روغن جامد باشد فقط آن را و روغن دورموش را دور ریزید و از بقیه روغن بخورید اگر روغن مایع باشد از آن نخورید و روغن زیتون نیز چنین است».
  • محمد بن یحیی از احمد بن محمد از علی بن حکم از معاویه بن وهب که از امام صادق(ع) پرسید: « موش مرده در روغن یا عسل یا زیتون افتد و بمیرد؟ » فرمود: « برای روغن و عسل آن حیوان را بگیرید و آنچه دور حیوان است دور ریزید و بقیه پاک است ولی روغن زیتون را[یستصبح به=].
  • از علی بن ابراهیم از پدرش از النوفلی از السکونی از امام صادق(ع) که فرمود:« از حضرت علی(ع) سوال شد از ظرفی که در آن غذا می پزند و در حال جوشیدن موشی در آن افتد؟ فرمود: « مرق و آب گوشت آن را دور ریزید و گوشت آن را آبکش کرده و بخورید».
  • ابوعلی الاشعری از محمد بن عبدالجبار از محمد بن اسماعیل از علی بن نعمان از سعید الاعرج که گفت: « از امام صادق (ع) پرسیدم از موش یائسگی که پا در روغن زیتون می گذارند ولی زنده خارج می‌شوند؟ فرمود:« اشکالی ندارد از آن بخورید».