قاموس مداوا با غذاوگیاه

  اثر دکتر احمد قدامه

انتشارات النفائس بیروت،

 ترجمه دکتر محمد حسین ورپشتی

 

75) جنین المقمح = جنین گندم  The germe af wheat

اسم عربی آن «الرشیم» است و جزء کوچکی از گندم است در زیر دانه گندم که با چشم معمولی دیده نمی شود و از آن ریشه گندم جوانه میزند در بحث گندم می آید.

 

188)العوافه=جوافه(میوه مثل گلابی) L,gogavier(The guava Tree)

درختی از تیره Myrtaces که در این تیره گیاهان آس، اوکالیپتوس و میخک و گوانا( درختی مثل گلابی است)

آن درختی کوچک و حجیم است، دارای گلهای بزرگ و میوه آن زرد با بوی ممتاز طعم آن شیرین و آبدار و مذاق آن قوی است

اصل این درخت از آمریکا در نواحی گرمسیری است و آن را از قدیم می شناختند و در اکثر مناطق آمریکا منتشر است. انواع زیاد دارد