اخلاق الطبیب – فضل الاطبا در پزشکان

پنج خصلت جمع است که در غیر آن ها نیست

  • اتفاق همه ملل و ادیان در برتری طب 2) اعتراف شاهان و اهل بازار که به آنها نیاز دارند تا زمانی که آنها پناهگاه و منبع برکت هستند در حالی که از عشیره و عده خود نفعی نمی برند 3) کوششی که آنها دارند از آنچه از چشمان آنها دور است 4) اهتمام دائم به تهیه راحتی و شادی برای غیر خود 5) اسم طبیب نامی از نامهای خدای تعالی است

و اگر یکی اگر این برتری طبیب ندانست مگر اینکه انسان چه بسا تشویق می‌شد که به اکرام الناس روی آورد در شرایط سخت گاهی انسان کراهت دارد که فرزند و عیال خود را هم ببیند و فقط به ملاقات طبیب برود و با دیدن او روحش شاد می شود و با دیدن او از غیر او بی نیاز می شود.

یکی از بیماران برایم حکایت کرد، هر وقت بر پزشک خود وارد می شوم، احساس راحتی می کنم و زمانی که پیش او هستم، اوقاتی دارم که در غیر آن وقت آن حال را ندارم.