مرآت العقول

باب8) ما یقطع من الیات الضان (آنچه از دنبه گوسفند جدا می کنند)

 

  • از عده ای از اصحاب ما از سهل بن زیاد از احمدبن محمدبن ابی العضر از کاهلی که گفت: « روزی مردی از امام صادق(ع) سوال پرسید من نیز حاضر بودم از قطع الیات الختم، فرمود: « اشکالی ندارد که به جدا کردن آن عضو اگر می‌خواهی گوسفند را اصلاح، کنی اما در کتاب حضرت علی(ع) آمده به آنچه از حیوان جدا شده به منزله میت است و نفعی ندارد».
  • از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از علی بن الحکم از علی بن ابی حمزه از ابابصیر از امام صادق(ع) که فرمود: « در دنبه جدا شده گوسفند که هنوز زنده است، قسمت جدا شده به منزله میت است».
  • از حسین بن محمد از معلی بن محمد از حسن بن علی که گفت: « پرسیدم از امام کاظم(ع) و گفتم: فدایت شوم اهالی کوهستان دنبه‌های گوسفندها را که سنگین می‌شود، قطع می کنند؟ فرمود: « آنها حرام است» گفتم: « فدایت شوم [فنصطبح بهاء] فرمود: « بدان آن به دست و لباس می مالد آن هم حرام است».
  • محمد بن یحیی از احمد بن محمد از یعقوب بن یزید و یحیی بن مبارک از عبدالله بن جبله از اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) دربارۀ مردی پرسید که با شمشیرش آهویی را می‌زند به دنبۀ او می افتد آیا می‌تواند از آن بخورد؟  فرمود: « بلی از قسمتی که سر آن مانده می تواند بخورد و قسمت دوم آن را دور اندازد».
  • از عده‌ای از یاران ما از احمدبن ابی عبدالله از پدرش از عبدالله بن فضل النوفلی از پدرش از امام صادق(ع) که بوی عرض شد «چه بسا تیر می‌اندازیم و صید کشته می‌شود؟ فرمود: « اگر دو قطعه کوچک و بزرگ شد، قسمت کوچک آن را دور انداز و تکه بزرگتر بدن صید را بخور و اگر مساوی بودند هر که را می‌توان خورد».
  • محمد بن یحیی از محمد بن احمد از محمد بن عیسی از نضر بن سوید از بعضی یاران ما تا رسید به امام صادق (ع)که دربارۀ آهو و الاغ وحشی که با شمشیر مورد حمله قرار می‌گیرند فرمود: « اشکالی ندارد به خوردن آنها اگر هر دو تکه حرکت ندارند، ولی اگر یکی از آن دو حرکت کند،قسمت دوم بی‌حرکت را نباید بخورند چون میت است».
  • از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از غیاث بن ابراهیم از امام صادق(ع) پرسیدند که صیدش را با ضربه به دو قسمت کند؟ فرمود: « از هر دو می تواند بخورد ولی اگر با ضربه ای شمشیر یک عضو قطع شد، نباید از آن بخورد و سایر قسمتها باید بخورد».