مرآت العقول

باب مایعرف به البیض (= چگونگی شناخت تخم ها)

1)از عده ای از یاران ما از سهل بن زیاد از احمدبن محمدبن ابی نصر از العلاء محمد بن مسلم از یکی یا ائمه که فرمود: « هرگاه با رد یک بیشه شدی و تخم پرنده ای یافتی هرگز از آن نخور مگر آنکه دو طرف آن با هم اختلاف داشته باشد».

2) از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از علی بن الزیات از زراره که گفت: « به امام باقر(ع) عرض کردم که تخمی که در بیشه ها است حکم آن چیه؟ فرمود : « اگر دو طرف آن مساوی باشد نخور و اگر دو طرف آن با هم فرق کند از آن بخور».

3) از او از پدرش از ابن ابی عمیر از عمر بن اذینه از زراره از ابی خطاب که گفت: « از امام صادق(ع) پرسیدم از مردی که داخل بیشه می شود و انواع تخم را می‌بیند و نمی‌داند چه تخمی از کدام پرنده است و کدام تخم کراهت دارد و کدام مستحب است؟ حضرت (ع) فرمود: « در آن نشانه ای است نگاه کن» همۀ تخم ها سر آن را از ته آن تشخیص دادی (فرق کند) از آن بخور و آنچه دو طرف آن مساوی از دور انداز».

4) علی بن ابراهیم از هارون بن مسلم از مسعده بن صدقه از امام صادق(ع) که فرمود: « هر تخمی که دو رأس آن مساوی نیست بخور و تخم پرنده آبی مثل تخم مرغ خانگی است و یک سر آن نوک تیز تر باشد بخور وگرنه از آن نخورید».

5) از بعضی از یاران از احمدبن جمهور از محمد بن قاسم از ابن ابی یعفور که گفت: « به امام صادق(ع) گفتم من در بیشه بودم و تخم های مختلفی دیدم از کدام یک بخورم؟ فرمود: « از آنهایی که دو رأس آنها فرق می‌کنند (بخور)».