مرآت العقول

باب34) نوادر

 • محمد بن یحیی از احمد بن محمد از محمد بن یحیی از غیاث بن ابراهیم از امام صادق(ع) که از حضرت علی(ع) روایت کرده که فرمود: « از سر آبگوشت(ترید) نخورید بلکه از اطراف آن بخورید که برکت آن در راس است».
 • از علی بن ابراهیم از پدرش از النوفلی از السکونی از امام صادق(ع) که فرمود: « از حضرت علی(ع) سوال شد از سفره ای که در آن گوشت و نان و تخم مرغ و پنیر و چاقو گذاشته اند» حضرت علی(ع) فرمود: « بر سر آن ننشینید و از آن بخورید و گرنه فاسد میشود و بقایی بر آن نیست و اگر طالب آن آمد به او بهایش را بدهید» گفتند: « ای امیرالمومنین نمی دانیم سفره از مسلمان است یا مجوسی» فرمود: « آن در گشایش است تا بدانید از آن کیست؟ ».
 • از یاران ما از سهل بن زیاد از جعفر بن محمد بن الاشعری از ابن القداح از امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) که فرمود: « هرگاه یکی از شما خورد، بعد کناری او باید بخورد».
 • حمید بن زیاد از الخشاب از ابن القداح از عمرو بن جمیع از امام صادق(ع) که فرمود: « رسول خدا(ص) کاسه غذا را پاک کرد» و فرمود: « هرکس کاسه را پاک کند مثل این است که مثل آن صدقه داده است».
 • از علی بن محمد تا رسید به امام صادق (ع)که فرمود: « حضرت علی(ع) دهانش را باز کرد و از گوشت له شده خورد» و فرمود: «گوشت  له شده به خاطر خوردن با همه انگشتان است».
 • محمد بن یحیی از محمد بن حسن از عبدالله بن ابی هاشم از ابی خدیجه که گفت: « امام صادق(ع) مثل بنده می نشست و دستش را بر زمین می گذاشت و با سه انگشت می خورد رسول خدا(ص) نیز چنین می کرد و هرگز مثل جباران نبود که با نوک انگشتش بخورد».
 • محمد بن یحیی از احمد بن محمد قاسم بن یحیی از حسن بن راشد از ابابصیر از امام صادق (ع) از رسول خدا(ص) که فرمود: « هرگاه یکی از شما غذا خورد، انگشت خود را بلیسد که آن با خورده» که خدا فرموده: « در آن خداوند برکت نهاده است».
 • علی بن محمد بن بندار از احمد بن عبدالله از نوح بن شعیب از یاسر خادم که گفت: « غلامان میوه ای را نیمه خورده دور انداختند، پس امام رضا(ع) فرمود: « سبحان الله اگر شما بی نیازید به درستی که مردم بی نیاز نیستند، پس به آنها که احتیاج دارند بخورانید».
 • احمد بن محمد اط عثمان بن عیسی از سماعه بن مهران که از امام صادق (ع) پرسید که موقع نماز است و سفره را نیزپهن کرده اند فرمود: « اگر در اول وقت است شروع به غذا کنیم و اگر وقت گذشته و ترس از فوت نماز است از اول نماز اقتدا کنید».
 • از او از نوح بن شعیب از یاسر خادم و از نادر خادم که گفتند: « حضرت رضا (ع) به ما فرمود: « اگر بر شما ایستیم و شما غذا می خورید هرگز بلند نشوید تا غذایتان تمام شود» و چه بسا بعضی از ما را صدا می‌زد، به وی گفتند که در حال غذا خوردن است می‌فرمود: « رهایشان کنید تا تمام شود».
 • از نادر خادم روایت شده که حضرت رضا(ع) اگر یکی از ما غذا می خورد، تا غذای وی تمام نمی شد به کاری وا نمی‌داشت».
 • از نادر خادم روایت شده که حضرت رضا(ع) [جوز ینجه=] به ما و دیگران میخوراند».
 • احمد از پدرش از سلیمان جعفری از حضرت ابی الحسن کاظم(ع) که فرمود: « (موقعی که غذا آوردند بعضی می خواستند دست های خود را بشویند) هرچه دستش پاک است اشکالی ندارد که بخورد بدون آنکه دست خود را بشوید».
 • از احمد از یحیی بن ابراهیم از محمد بن یحیی از ابن ابی البلاد از پدرش از بزیع بن عمر بن یزید که گفت: « بر امام باقر(ع) وارد شدم و او غذا می خورد با سرکه و زیتون در کاسه ای سیاه که وسط آن با زردی نوشته بودند «قل هوالله احد» به من فرمود: « ای بزیع خم شو بعد که هم شدم با او غذا خوردم بعد یک باره آب نوشیدم سه بار تا نانی در دهان نماند بعد قورت دادم و بقیه آب را بلعیدم».
 • محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی از معمر بن خلاء از امام رضا(ع) که فرمود: « هرکس در منزلش غذایی بخورد و از آن چیزی افتاد باید آن را بردارد و بخورد و هر کس در صحرا یا بیرون از منزل چیزی از غذایش آن را رها کند جهت پرندگان و درندگان».
 • علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از حماد بن عثمان که گفت: « [اولم اسماعیل] پس امام صادق(ع) به وی فرمود: « بر تو باد به مسکینان که آنها را سیر کنید که خدا میفرماید: « و مایبدی الباطل و مایعید» (سبا آیه 49).
 • محمد بن یحیی از علی بن ابراهیم جعفری از محمد بن فضیل تا رسید به امام صادق(ع) که فرمود: « نبی اکرم(ص) چون لقمه‌ای میگرفت از جلو چشمانش برمی‌داشت و چون آبی می نوشید از طرف راست خود برمی داشت تا بنوشد».
 • از عده ای از یاران ما از احمد بن ابی عبدالله از علی بن اسباط از عمویش یعقوب بن سالم از حضرت علی(ع) از رسول خدا(ص) که فرمود: « دستمال چرب در خانه‌ نیندازید که آن محل مخفی شدن شیطان است».
 • علی بن ابراهیم از پدرش از النوفلی از السکونی از امام صادق (ع) از رسول خدا(ص) که فرمود: « اهل و عیالتان را در هر جمعه به چیزی از میوه و گوشت پذیرایی کنید تا در جمعه تفریح کنند».
 • علی بن ابراهیم از پدرش از النوفلی از السکونی از امام صادق(ع) از نبی اکرم(ص) که فرمود: « هرکس خانه ای بنا کند باید قوچی بکشد و گوشت آن را به مسکینان بدهد» بعد گوید: «خدایا از من و وسوسه های جن و انس و شیاطین را دور فرما و در خانه ما برکت ده و همۀ آنها داده می‌شود که خواسته بودند».
 • از عده‌ای از یاران ما از از سهل بن زیاد از احمد بن محمدبن ابی نصر از امام رضا(ع) که فرمود: « چون چیزی خوردی به پشت بخوابید و پای راست را بر پای چپ اندازید».