مرآت العقول

باب23) حرمه طعام

  • از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن فضال را از یکی از یاران ما از امام صادق(ع) که فرمود: « خدای بزرگ هرگز قومی را عذاب نمی کند در حالی که درحال خوردن باشند و خداوند بزرگ از آنچه روزیشان فرموده، آرامشان می‌کند و بعد از آن که از خوردن فراغت یافتند آنها را عذاب می کند».