مرآت العقول

باب20) خوردن با دست چپ

1) محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن ازحسین بن سعید از نضر بن سوید از قاسم بن سلیمان از جراح مدائنی که گفت: « امام صادق (ع) کراهت داشت از مردی که با دست چپ غذا بخورد یا بنوشد».

2)  احمد بن محمد از حسین بن سعید از قاسم بن محمد از علی بن ابی حمزه از ابابصیر از امام صادق(ع) که فرمود: « با دست چپ غذا نخورید در حالی که می توانید (با راست بخورید)».

3) از یاران ما از احمدبن عبدالله از عثمان بن عیسی از سماعه که از امام صادق(ع) پرسیدند از مردی که با دست چپ می خورد و می نوشد؟ فرمود: « با دست چپ نخورید و ننوشید و غذایی را تناول نکنید».