مرآت العقول

باب18) کسی که به سوی میهمانی برود که دعوت نشده

1)از علی بن ابراهیم از پدرش از النوفلی از السکونی از امام صادق(ع) که فرمود: « هرگاه یکی از شما به شام دعوت شدید نباید فرزند خود را با خود ببرد چون اگر چنین کند حرام خورده و در گروه غاصبان رفته».

2) محمد بن یحیی از احمد بن محمد از ابن ابی عمیر از حسین بن احمد منقری از عمویش از امام صادق(ع) که فرمود: « هرکس غذایی که دعوت نشده برود و بخورد مثل این است که قطعه‌ای از آتش دوزخ را خورده است».