مرآت العقول

باب15) خوردن در ظروف طلا و نقره

 

  • از حسین بن محمد از معلی بن محمد از الوشاء از داوود بن سرجان از امام صادق(ع) که فرمود: « در ظروف طلا و نقره غذا نخورید».
  • محمد بن یحیی از احمد بن محمد از محمد بن اسماعیل بن بزیع که گفت: « از امام رضا(ع) پرسیدم از ظروف طلا و نقره، فرمود: « از آنها کراهت دارم»، گفتم: به تحقیق روایت شده از بعضی یاران ما که آینه حضرت کاظم(ع) از نقره بود» فرمود: « هرگز و شکر خدا یک حلقه ازنقره داشته که آن نزد من است» فرمود: « به درستی که عباس زمانی که ختنه شده لباسی از نقره به تن کرد مثل آنچه کودکان می پوشند از نقره مثل ده درهمی، پس حضرت ابوالحسن(ع) امر کرد که آنها را آنها را بشکنند».
  • از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از حماد از حلبی از امام صادق(ع) که فرمود: « در ظروف طلا و ظروفی که طلاکاری شده اند غذا نخورید».
  • از یاران ما از سهل بن زیاد از ابن محبوب از العلاء بن رزین از محمد بن مسلم از امام باقر(ع) که حضرت (ع) نهی می کرد مردم را از خوردن در ظروف طلا و نقره».
  • محمد بن یحیی از احمد بن محمد از ابن فضال از ثعلبه از برید از امام صادق(ع) که «ایشان کراهت داشت که در ظروف نقره بنوشند و در پارچ طلایی و غذا بخورند و نیز در ظروف طلایی روغن مالی کنند و با شانه طلایی شانه کنند».
  • علی بن ابراهیم از صالح بن السندی از جعفر بن بشیر از عمر بن ابی المقدام که گفت: « دیدم امام صادق(ع) یک ظرف از آب آورد که در آن پاره‌ای از نقره افتاده بود و او با دندان هایش آن را کنار می زد».
  • از عده‌ای از یاران ما از سهل بن زیاد از علی بن حسان از موسی بن بکیر از امام کاظم (ع)که فرمود: « ظرف طلا و نقره متاع کسانی است که یقین به آخرت ندارند».