مرآت العقول

باب12) اختلاف حلال بغیره فی الشی ء

  • محمد بن یحیی از احمد بن محمد از احمد بن حسن بن علی از عمرو بن سعید از مصدق بن صدقه از عمار بن موسی که از امام صادق(ع) پرسیدند از مار ماهی که با ماهیان دیگر[فی السفود] فرمود: « آنچه بالای مار ماهی است بخورید و آنچه زیر مار ماهی است دور ریزید. باز سوال کردند از طحالی که در [السفود=] است و با گوشت که زیرش نان است و بصورت غذایی که از برنج و گوشت و شکر ساخته‌اند به نام جوزانی، آیا آنچه زیر آن است را بخوریم؟ فرمود: « بله جوزایی را بخورید و طحال را دور اندازید چون طحال در یک پرده است که در آن مایعی جریان نمی یابد چه طحال سالم چه پاره شده اما از آنچه از مایع طحال بر آن ریخته نخورید».
  • از علی بن ابراهیم از پدرش از اسماعیل بن مرار از یونس از یکی از دو امام(ع) که از آنها سوال شد از گندم که مایع آب شده خوک بر آن بریزد؟ فرمود: « اگر بشود آن را بشویید و آبکش کنید (گندم خشک) بعد از آن می توان خورد و اگر نمی شود آب کش کرد (مثل آرد) نباید خورد، و گفته اند از آن گندم نخورید در زمین بپاشید تا سبز شود».