قاموس مداوا با غذاوگیاه

  اثر دکتر احمد قدامه

انتشارات النفائس بیروت،

 ترجمه دکتر محمد حسین ورپشتی

 

287)الوز=غاز Loe (The goose)

غاز

 

20) الاوز= غاز L,oie=the goose

این حیوان بنام الاوز و الوز هم شناخته شده که در کلمه الوز آمده است.

 

جنسی از پرندگان بزرگ از تیره مرغان دارای منقاری پهن= Anserides وصف کرده‌اند که آن شنا را دوست دارد و جوجه آن وقتی است از تخم بیرون آمد به داخل آب می‌رود و همان وقت شنا می‌کند و مادۀ آن موقع خوابیدن روی تخم‌ها جز تخم خود را قبول نمی‌کند و روی ۷ -۱1 تخم می‌خوابد و مراقبت می‌کند و مرتب از آنها جدا نمی‌شود تا جوجه بعد از یک ماه از تخم بیرون آید.

 در طب قدیم:

گوشت غاز دیر هضم و غذاییت آن متوسط بین نیکو و پست است و لازم است به علت بوی بد آن با روغن زیتون مخلوط کنند و اگر نفخ می‌کند قبل از ذبح پرنده بوره ریزند و بعد با ادویه‌جات حاره بپزند و به قدر حاجت خورند گوشت آن جهت ذات الجنب و درد رحمی و شقاق لب و ورم سفت اگر بمالند خوب است.

در طب جدید:

گوشت آن حاوی ۱۵ درصد آلبومین و ۱۸ درصد روغن و ۴ درصد املاح و بقیه آب است.

از چربی غنی و بعد از خوک مقام دوم دارد و این باعث سختی هضم آن می‌شود لذا خوردن آن در افراد با بیماریی کبدی و رماتیسمی ممنوع و کسانی که روده حساس دارند و سوء هاضمه دارند، منع شده است.

 

87) الحصرم=غوره Laraisin aigre (The sour grape)

غوره
غوره

آن اول انگور است که سبز است به آن حصرما و کعباهم هم گویند.

در طب قدیم آمده:

آن باعث به جا آوردن شکم، ایجاد باد های شکمی و دل درد و زیاد خوردن آن باعث ضعف کردن معده و اگر در سایه خشک کنند و بکوبند و در حمام به بدن بمالند جهت جرب خشک نافع است و قوی کردن بدن و عصارۀ آن که در آفتاب خشک شده یا با پختن ببندد با عسل جهت گرفتگی زبان  و حلق و بثورات در زبان و رخوت لثه مفید است و اگر با سرکه مخلوط شود در نواسیر (زخم های بد) و زخم مزمن مفید و سرمه با آن باعث حدت دید میشود و حقنه با آن جهت زخم روده و لکوره زنانه مفید است.

آب غوره: نوشیدن آب برای حامله ها مفید و باعث تقویت معده آنها می‌شود و جلوگیری از انداختن جنین و جلوگیری از صفرا و نافع برای کبد.

ازغوره خوراک نمی سازند بلکه عصیر آن را به غذا می افزایند به جای لیمو و  سماق و از عصیر آن نوشیدنی لذیذ به نام Verjus می سازند که البته زیاد آن مضر است.