مرآت العقول

باب38) سویق العدس

1)محمد بن یحیی از محمد بن موسی تا رسید به امام صادق(ع) که فرمود: « آرد جوانه زده عدس باعث قطع عطش و تقویت معده و شفاف از ۷۰ درد و خاموش‌کننده صفرا و سرد کننده شکم است» و حضرت علی چون سفر می‌کرد آن را از خود جدا نمی کرد و می فرمود: « هر گاه کسی خونش به جوش می آمد» از سویق عدس بنوشد که آن تسکین دهنده خون و خاموش کننده حرارت است».

2) از او از محمد بن عیسی از علی بن مهزیار که گفت: « کنیزک دچار حیض و خونریزی وی نیز قطع نمی‌شد طوری که او به موت شد، پس از امام باقر(ع) دستور داد به وی که سویق عدس را بخورانیم» چون از آن به وی دادیم خونریزی قطع و بهبود یافت».

3) از عده‌ای از یاران ما از سهل بن زیاد السیاری از ابراهیم بن بسطام از مردی از اهل مرو که گفت: « حضرت رضا(ع) کسی را سوی ما فرستاد و او نیز نزد ما سویق طلب کرد، چون برایش سویق فرستادیم که البته مرطوب بود، پس آن را برگرداند و سوی من فرستاد که سویق اگر ناشنا و خشک خورده شود، حرارت را خاموش و صفرا را ساکت می کند و اگر مرطوب باشد این کار را نمی‌کند».