مرآت العقول

باب37)فضل سویق الحنطه

1)محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی از ابی همام سلیمان جعفری از امام رضا(ع) که فرمود: «بهترین غذای مقوی سویق است که اگر گرسنه باشی تو را سیر می‌کند و اگر سیر باشی باعث هضم غذای تو می شود».

2) محمد بن یحیی از احمد بن محمد ابن فضال از عبدالله بن جنوب از یکی از یاران که گفت: « نزد امام صادق (ع) از سویق ذکری شد، فرمود: « آن طبق وحی بعمل آمده است».

3)حسین بن محمد از احمد بن اسحاق از بکر بن محمد از امام صادق(ع) که فرمود: « سویق باعث رشد گوشت و محکم شدن استخوان می‌شود».

4) علی بن محمد بن بندار از احمدبن عبدالله از عثمان بن عیسی از خالد بن نجیح از امام صادق(ع) که فرمود: « سویق غذای پیامبران است».

5) او از عده ای از یاران ما از علی بن اسباط از محمد بن عبدالله بن سیابه از جندب بن عبدالله از امام موسی کاظم(ع) که می فرمود: « به درستی کس سویق با وحی از آسمان نازل شد».

6) عده‌ای از یاران ما از سهل بن زیاد از یحیایی بن مبارک از عبدالله بن جبله از اسحاق بن عمار از امام صادق که فرمود:« سویق خشک شده سفیدی چشم را میبرد».

7) علی بن محمد بن بندار از احمد بن ابی عبدالله از محمد بن عیسی از عبیدالله بن عبدالله بن دهقان از درست بن ابی منصور از عبدالله بن مسکان از امام صادق(ع) فرمود: « نوشیدن سویق با زیتون باعث رشد گوشت و محکم شدن استخوان و براق شدن پوست و ازدیاد قوه جنسی میشود».

8) از عده ای از یاران ما از احمد بن محمد از علی بن حکم از قتبیه الاعشی از امام صادق(ع) که فرمود: « سه کف دست سویق خشک در ناشتایی خوردن باعث دفع بلغم و صفرا می‌شود بطوری که چیزی از آن باقی نمی ماند».

9) از او از علی بن حکم از نضر بن قرواش از امام کاظم(ع) که فرمود: « سویق را چون هفت بار بشویید و از ظرفی به ظرف دیگر برگردانید باعث دفع تب و برگشت قوت در ساق ها و قدم ها می شود».

10) از او از احمدبن محمدبن ابی نصر از حماد بن عثمان از محمد بن سوقه از امام صادق(ع) فرمود: « سویق باعث هضم سر معده میشود».

11) از علی بن محمد بن بندار از احمدبن ابی عبدالله از موسی بن قاسم از یحیی بن مساور از امام صادق(ع) که فرمود: « سویق باعث دفع صفرا و بلغم از معده به شدت می شود و هفتاد نوع بلا را دفع می کند».

12) از او از پدرش از ابی عبدالله البرقی از بکر بن محمد از خیثمه از امام صادق(ع) که فرمود: « هرکس ۴۰ روز سویق را بنوشد جهت قوت از او کافی است».

13) محمد بن یحیی از موس بن حسن از السیاری از عبیدالله بن ابی عبدالله که گفت: « نامه نوشتم از خراسان به مدینه خدمت امام کاظم(ع) که به اباجعفر ثانی سویق با شکر ننوشانید که برای مردان بد است و آقای السیاری تفسیر کرده که آن جهت مردان مکروه است و باعث قطع نسل می‌شود و به علت شدت سردی که با شکر دارد».

14) محمد بن یحیی از عبدالله بن جعفر از محمدبن خالد از سیف التمارکه گفت: « بعضی دوستان مادر مکه بیمار شدند، بر امام صادق(ع) وارد شدیم و ایشان می دانستند به من فرمود: « به دوستت سویق جو بنوشان که انشاالله بهبود یابد و آن غذایی است که در شکم بیمار می ماند و ما جز دو روز به آن سویق ندادیم که دوست ما بهبود یافت.»