مرآت العقول

باب32) وضو قبل از غذا و بعد از آن

 • از عده ای از یاران ما از سهل بن زیاد از جعفر بن محمد الاشعری از ابن قداح از امام صادق(ع) که فرمود: « هر کس دست خود را قبل از غذا بشویید، و بعد از آن در گشایش زندگی کند و از بیماری در بدن از معاف میشود».
 • علی بن ابراهیم از پدرش از احمد بن محمد بن ابی نصر از صفوان الجمال از ابی حمزه ثمالی از امام صادق(ع) که فرمود: « ای ابا حمزه، وضو قبل از غذا و بعد از آن باعث رفتن فقر می شود» گفتم: « پدر مادرم فدایت چگونه؟» فرمود: « بلی با آنها می‌رود».
 • محمد بن یحیی از احمد بن محمد از قاسم بن یحیی از جدش حسن بن راشد باشد از ابی بصیر از امام صادق(ع) از حضرت علی(ع) که فرمود: « شستن دست قبل و بعد از غذا باعث ازدیاد عمر و دوری چربی (و بوی گوشت) از لباس و جلای چشم میشود».
 • علی بن ابراهیم از پدرش از النوفلی از السکونی از امام صادق(ع) که فرمود: « این از جمله رازهای است که کسی بخواهد خیر خانه اش زیاد شود موقع حاضر شدن غذا وضو بگیرد».
 • علی بن ابراهیم از پدر از ابن ابی عمیر از ابی عموف الجبلی از امام صادق (ع)که فرمود: « وضو قبل و بعد از غذا باعث ازدیاد رزق می شود» و رسول خدا(ص) فرمود: « وضوء اول باعث نفی فقیر و وضو بعد از غذا باعث نفی هم و غم میشود».

 

باب:صفت وضو قبل طعام

 • عده ای از یاران ما از احمد بن محمد بن خالد از عثمان بن عیسی از محمد بن عجلان از امام صادق(ع) که فرمود: « وضو قبل از غذا صاحبخانه را شروع کند و چون بعد از غذا وضو بگیرد باید شروع کند از سمت راست وی چه آزاد و چه بنده» در حدیث دیگر آمده « شستن دست اول صاحبخانه دست خود را بشوید بعد از سمت راست شروع کند و چون غذا تمام شد از سمت چپ صاحب منزل بشویند طوری که صاحب منزل آخرین نفر باشد چون او به صبر کردن در چرک دست اولی است».
 • محمد بن یحیی از احمد بن محمد از محمد بن خالد از خلف بن حماد از عمر بن ثابت از امام صادق(ع) که فرمود: « دست‌هایتان را در ظروف واحد بشویید تا اخلاقتان نیکو شود».
 • علی بن محمد از احمد بن محمد از فضل بن مبارک از فضل بن یونس که گفت: « زمانی که نزد حضرت ابوالحسن(ع) غذا می خوردیم که تشتی آوردند و حضرت از آن شروع کرد و او را در صدر مجلس بود. فرمود: « از سمت راست شروع کن» چون یک نفر خواست وضو گیرد غلام تشت را بالا گرفت، حضرت(ع) فرمود: « رها کن آن را و دستهایتان را در آن بشویید».

 

باب مسح الوجه بعد الوضوء

 • علی بن ‌محمد از محمد بن احمد از ابی محمود از پدرش از مردی از امام صادق(ع) که فرمو: « چون دستت را برای غذا شستی، آنرا به دستمال نمال، جون نزول برکت در غذا تا زمانی که در دستت است زایل نمی شود».
 • علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از مرازم که گفت: « دیدم حضرت ابا الحسن(ع) موقع وضو گرفتن قبل از غذا دستمالی به دست نم مالید ولی در وضو بعد از غذا با دستمال پاک میکرد».
 • از عده‌ای از یاران ما از احمد بن محمد از ابن فضال از ابی المعزا از زید الشحام که گفت: « امام صادق(ع) کراهت داشت که با دستمال دستش را پاک کند چون ذرات غذایی در دستش بود و به خاطر بزرگداشت غذایی تا این که دستهایش را به کودکی که کنارش بود می داد که آنرا بمکد».
 • حسین بن محمد از معلی بن محمد از احمدبن ابی عبدالله از بعضی یاران ما از ابراهیم بن عقبه تا رسید به امام صادق(ع) که فرمود: « پاک کردن صورت بعد از وضو باعث از بین رفتن کک و مک و ازدیاد روزی می شود».
 • علی بن محمد تا رسید به مفضل که گفت: «  بر امام صادق وارد شدم و به وی از درد چشم شکایت کردم» فرمود: « چون دستت را بعد از غذا شستی، حاجب های خود را پاک کن و سه بار بگو «الحمدالله المحسن المجهل المنعم المفضل » مرد گفت: « چنین کردم و چشم درد بعد از آن هرگز نگرفتم و خدای دو جهان را شکر گویم».