مرآت العقول

باب30): بدرستی که پسر ادم شکمی دارد که مجبور به خوردن غذا است

  • علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از هشام بن سالم از زراره از امام باقر(ع) که زراره گفت: « از امام(ع) پرسیدم آقای ابرش کلبی از آیه قرآن« یوم تبدیل الارض غیر الارض » حضرت(ع) فرمود: « آن تبدیل به نان پاکی می‌شود که مردمی می خورند تا از حساب فارغ شوند» ابرش گفت: « بدرستی که مردم آنقدر مشغول هستند از خوردن» حضرت(ع) فرمود: « آنهایی که در آتش هستند به خوردن ضریح و آب جوش هستند و عذاب می کشند پس چگونه از حساب مشغول هستند؟».
  • علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از هشام از زراره از امام باقر(ع) که فرمود: « به درستی که غذای بزرگ خدای بزرگ فرزند آدمی توخالی خلق کرده».
  • محمد بن یحیی از علی بن حسن تیمی از جعفر بن محمد بن حکیم از ابراهیم بن عبدالحمید از ولید بن صبیح از امام صادق(ع) که فرمود: « به درستی که بدن انسان در پایه «نان» بنا شده است».
  • از یاران ما از احمدبن عبدالله از قاسم بن عروه از عبدالله بن بکیر از زراره که گفت: « از آیه یوم تبدیل غیر الارض پرسیدم؟ » حضرت(ع) فرمود: « یعنی زمین تبدیل به نان پاک می شود که مردم از آن می خورند تا از حساب فارغ شوند»  فردی بوی عرض کرد: « آنها مشغولند پس از نوشیدن و خوردن غافلند؟» فرمود: « به درستی که خدای بزرگ پس آدمی را خالی خلق کرده و مجبور به خوردن غذا و مایعات است آیا آن مشغولیت شدیدتر است یا آنکه در آتش دوزخ معذب هستند که به خدا ناله می‌کنند و خدا می‌فرماید« وان یستغیثوا، یغاثوا بها کالمهل یشوی الوجول و بئس الشراب ».
  • علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از امام صادق(ع) که دربارۀ آیه قرآن که حکایت موسی(ع) را می‌گوید«رب انی بما انزلت الی من خیر فقیر» حضرت(ع) فرمود: « یعنی حضرت موسی غذا خواسته است».
  • عده ای از یاران ما از احمدبن عبدالله از پدرش از البختری از رسول خدا(ص) که فرمود: « خدایا در نان برایمان برکت ده و بین ما و آن تفرقه نینداز که اگر نان نباشد نماز و روزه هم نیست و واجباتمان را ادا نمی کنیم».
  • محمد بن یحیی از محمد بن اسماعیل از فضیل بن شاذان و علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از ابراهیم بن عبدالحمید از ولید بن صبیح از امام صادق(ع) که فرمود: « به درستی که بدن بر نان بنا نهاده است».