مرآت العقول

باب27) آخر

  • محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی از ابن فضال از ابن بکیر از یکی از یاران که گفت: « امام صادق(ع) چه بسا به ما غذا می داد با فرنی و الاخبصه و یا نان روغن زیتون به وی گفتند: « کارت را دنبال نکن تا معتدل شوی» فرمود: « به درستی که ما به امر خدا تدبیر می کنیم هر گاه گشایشی باشد ما هم می بخشیم و چون تنگی آمد ما هم کم می‌کنیم».
  • از عده‌ای از یاران ما از سهل بن زیاد از ابن محبوب از علی بن رئاب که از حلبی از امام صادق(ع) که فرمود: « در سه مورد مومن را به محاسبه نمی کشند: 1) غذایی که می‌خورد 2) لباسی که می پوشد 3) زن صالحه کمک وی است و فرج خود را نگه می‌دارد».
  • از عده‌ای از یاران ما از احمد بن محمد بن خالد از عثمان بن عیسی از ابی سعید ابی حمزه که گفت: « نزد امام صادق(ع) بودیم پس غذایی دعوت شدیم که از نظر لذت و پاکی مثل آن ندیده بودیم و برایمان خرما آوردند که به صورت ما نگاه می‌کرد از نیکی و صفایی آن، مردی گفت : «از ما می پرسند از این نعمت ها که نزد پسر رسول خدا (ص) به ما می بخشیده اند، امام(ع) فرمود: « خدای بزرگ، بزرگوارتر از با کرامت تر از آن است که از غذایی که به ما خورانده و نوشیدنی که به ما نوشانده سوال کند اما از شما سوال می کند از نعمتهایی که به شما داده از محمد و آل او صلی الله علیه وعلیهم».
  • علی بن ابراهیم از پدرش ابن ابی عمیر از هشام بن حکم از شهاب  بن عبدربه از امام صادق(ع) که فرمود: « در غذا خوردن اسراف نیست».
  • از عده ای از یاران ما از احمد بن محمد بن ابی عبدالله از پدرش از قاسم بن محمد جوهری از حارث بن حریز از سدیر الصیرفی از ابی خالد کابلی که گفت: « بر امام باقر(ع) وارد شدم حضرت(ع) مرا به غذا دعوت کرد و با او غذایی که تا به حال نخورده بودم، خوردم، چون از غذا فارغ شدم فرمود: « ای ابا خالد غذایت را چگونه دیدی؟ » گفتم: « فدایت شوم از آن پاک تر و تمیزتر هرگز ندیده بودم، اما این آیه را ذکر می‌کنم که در قرآن آمده «لتسنئلن یومئذ عن النعیم» امام باقر(ع) فرمود: « به درستی که آن ها سوال می کنند از آنچه که شما بر حق هستید».
  • علی بن ابراهیم پدرش از ابن ابی عمیر از هشام بن حکم از شهاب بن عبدربه از امام صادق(ع) که فرمود: « اول غذایت را به عمل آور و آن را مرتب کن بعد یارانت را برآن غذا دعوت کن».