مرآت العقول

باب24) اجابت دعوت مسلمان

  • از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از ابن محبوب از ابن محمد ابراهیم الکوفی از امام صادق (ع) از رسول خدا(ص) که فرمود: « اگر مومنی مرا دعوت کند به غذایی جهت پاچه گوسفند، او را جواب می گویم و این جزء دین من است و اگر مشرک یا منافق را دعوت کند به غذای گوشت گوسفند یا شتر جوابش نمی‌دهم و این از دین من است و خدا ابا دارد برای من از اعطای مشرکین و منافقین و غذای آنها».
  • احمد بن محمد از علی بن الحکم مثنی الحناط از اسحاق بن یزید از امام صادق که فرمود: « از جمله حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر آن است که وقتی دعوتش می کنند، اجابت کند».
  • علی بن ابراهیم از پدرش از حماد بن عیسی از ابراهیم بن عمر از معلی بن خنیس از امام صادق(ع) که فرمود: « از جمله حقوق واجب مومن آن است که دعوت او را قبول و اجابت گوید».
  • محمد بن یحیی از احمد بن محمد از حسن بن محبوب از عمرو بن أبی المقدام از جابر از امام باقر(ع) که فرمود: « رسول خدا(ص)  فرمود: «به حاضر وغائب این امت وصیت می‌کنم که دعوت مسلمان را اجابت کنید هرچند ۵ میل فاصله با شما باشد که این از دین شما است».
  • ابوعلی الاشعری از محمد بن عبدالجبار از ابن فضال از ثعلبه بن میمون از عبدالعلی نوکر آل سام از معلی بن خنیس از امام صادق(ع) که فرمود: « به درستی که از جمله حقوق مسلمان بر برادرش اجابت دعوت او است».
  • علی بن ابراهیم از پدرش از امام صادق(ع) که فرمود: « در ولیمه و ختنه کنان اجابت کنید ولی در دعوت همسایه پس دعوت را اجابت نکنید».