مرآت العقول

باب21) خوردن در حال راه رفتن

  • از علی بن ابراهیم از پدرش از النوفلی از السکونی از امام صادق(ع) که فرمود: « رسول خدا (ص) قبل از پگاه خارج می‌شد و با او پاره ای نان بود که در شیر غوطه ور شده بود و او میخورد میرفت و بلال جهت برپایی نماز مردم را فرا می خواند».
  • از عده‌ای از یاران ما از احمدبن عبدالله از پدرش از کسی که روایت آمده از عبدالرحمن از عزرمی از امام صادق(ع) از حضرت علی(ع) که فرمود: « اشکالی ندارد که مرد در حال راه رفتن چیزی بخورد چون رسول خدا(ص) چنین می‌کرد».