مرآت العقول

باب14) خوردن خاک

  • محمد بن یحیی از احمد بن محمد ابی یحیی واسطی از مردی از امام صادق(ع) که فرمود: « خاک خوردن حرام است مثل گوشت خوک و هرکس از آن بخورد و بعد بمیرد چیزی جز خاک قبر به وی نمی رسد جز خاک قبر امام حسین(ع) چون آن شفاء است ولی هر کس از روی شهوت آن را بخورد شفا نمیابد».
  • از احمد بن محمد بن خالد از عثمان بن عیسی از طلحه بن زید از امام صادق(ع) که فرمود: « خوردن خاک باعث نفاق می‌شود».
  • از عده ای از یاران ما از سهل بن زیاد از ابن محبوب از ابراهیم بن مهزم از امام صادق(ع) از امام علی(ع) که فرمود: « هر کس در خوردن خاک اهتمام ورزد در ریختن خون خود شریک است».
  • از عده ای از یاران ما از احمد بن محمد از حسن بن علی از هشام بن سالم از امام صادق(ع)که فرمود: « خدای بزرگ آدم را از خاک خلق کرد، پس حرام کرد خوردن خاک را بر ذریه(= نسل) او».
  • از عده‌ای از یاران ما از سهل بن زیاد از ابن فضال از ابن قداح از امام صادق(ع) که فرمود: « حضرت علی از مردی که خاک می‌خورد او را نهی کرد» و فرمود: « نخور از آن که اگر بخوری و بمیری، تو بر نفس خود ظلم کرده ای».
  • از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از علی بن الحکم از اسماعیل بن محمد زیاد بن ابی زیاد از امام باقر(ع) که فرمود: « به درستی که خواستن بر عمل وسوسه شیطانی یکی خوردن خاک است که باعث بیماری در جسم و تهییج دود می ‌شود و هرکس خاک بخورد و از قوتش کاسته می‌شود (نسبت به قبل از خوردن خاک) و ضعیف تر از قبل خود می شود و عذاب میکشد بر این حالتش».
  • احمد بن محمد ازمعمر بن خلاء از حضرت ابی الحسن(ع) پرسید مردم دربارۀ خوردن خاک و کراهت بدن چه می فرمایید؟ فرمود: «[انما ذاک المبلول و ذاک المقدار]».

 

  • علی بن ابراهیم از پدرش از النوفلی از السکونی از امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) که فرمود: « هرکس خاک بخورد و بمیرد خود کمک به مرگ خود کرده است».

 

  • علی بن محمد از جعفر بن ابراهیم حضرمی از سعد بن سعد که گفت:  از حضرت ابوالحسن(ع) دربارۀ خاک پرسیدم؟ فرمود: « خوردن خاک حرام است مثل مرده و خون و خوک مگر خاک قبر حسین(ع) که در آن شفای هر دردی است و امنیت از هر ترسی».