مرآت العقول

باب10) لایحل لهم بهیهه التی تنکح

  • از عده ای از یاران ما از سهل بن زیاد از محمد بن حسن بن شمون از عبدالله بن عبدالرحمن از مسمع از امام صادق(ع) که فرمود: « از حضرت علی(ع) سوال شد از چهارپایانی که با آنها ازدواج شده، فرمود: گوشت و شیر آنها حرام است».

 

باب) درباره گوشت چهارپا موقع جفت گیری

  • علی بن ابراهیم از پدرش از النوفلی از السکونی از امام صادق(ع) که فرمود: « رسول خدا(ص) نهی کردند از خوردن گوشت گاو نر موقع جفت گیری».

 

باب) اختلاط میته بالزکی

  • از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از حماد از حلبی که از امام صادق(ع) پرسیدند از مردی که دارای گاو و گوسفند است و او زنده و مرده را با هم سر می برد و بعد گوشت هر دو حیوان را مخلوط می کند؟ فرمود: « فروش از آنچه که گوشت مرده حل شده و از بین رفته و از سود فروش آن بخورد اشکالی ندارد».
  • محمد بن یحیی از احمد بن محمد از علی بن حکم از ابی المغرا از حلبی از امام صادق(ع) که فرمود: « هرگاه گوشت مرده و پاک مخلوط شدند از آنچه گوشت مرده حل شده از بین رفته می‌تواند بفروشد و از سود آن بخورد».

 

باب آخر

  • محمد بن یحیی از احمدبن محمد بن عیسی از احمدبن ابی نصر از اسماعیل بن عمر از شعیب از امام صادق(ع) که دربارۀ مردی که وارد دهی شد و به گوشتی برخورد که نمی‌داند پاک است یامرده فرمود: « آن را بر آتش نهید بعد از آن گاز بزنید اگر منقبض شده آن پاک است و اگر شل و منبسط شود آن میت است و حرام».