قاموس مداوا با غذاوگیاه

  اثر دکتر احمد قدامه

انتشارات النفائس بیروت،

 ترجمه دکتر محمد حسین ورپشتی

18) الانفحه که به آن منفحه هم گویند Le pressure (the Rennet)

مادۀ اصلی در انجماد پنیر که در قسمت آمده است

 

 

112) راتینج=انگم کاج La-resine (The resin)

ماده ای است که از بعضی گیاهان تراوش می شود به خصوص تیره کاج و بنه یا پسته به نام انگم کاج به عرق الشجر و راتین که از کلمه Rhetine یونانی گرفته شده است.

انگم های خوشبو و مفید برای معده، باز کننده اشتها و در خوردنی های قدیمی به مدت زیاد مصرف می شود مثل ادویه جات و وصف آن را در کتب قدیمی در قاموس طبخ صحیح آورده ایم.